Geschäftsbedingungen

Geschäftsbedingungen

 

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

van AFTA B.V. Verder te noemen: AFTA, gevestigd te Echt, Röntgenweg 6.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo op 17-07-2013 K.v.K. 14102652

 

Artikel 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveranties van AFTA.

 

Artikel 2.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van AFTA zijn, tenzij anders overeengekomen,vrijblijvend en niet bindend. Aan opdrachtgever verstrekte monsters, afbeeldingen, catalogi en dergelijke gelden onder voorbehoud van productiewijzigingen en zijn derhalve niet bindend. De opdrachtgever bepaalt allereerst of een, door AFTA geadviseerd product aan zijn// haar eisen voldoet. Door AFTA uitgebrachte offertes hebben de geldigheidsduur van ten hoogste 10 dagen, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 3.

Prijzen

Alle door AFTA opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en gelden af fabriek, tenzij anders is overeengekomen. Indien na de datum van aanbieding één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is AFTA gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Onder voornoemde kostprijsfactoren worden o.a. geacht begrepen te zijn, belastingen, accijnzen, invoerrechten, vrachtprijzen, devaluatie, revaluatie- en grondstofprijzen. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomstmeer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BWgerechtigd de vereenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij AFTA dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op AFTA rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden

 

Artikel 4.

Levering

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

a. Door de in-ontvangstname van de goederen door de opdrachtgever.

b. Bij verzending door tussenkomst van een vervoerder, door de overdracht van die goederen aan de vervoerder.

 

Artikel 5.

Opschorting

Ingeval van overmacht is AFTA gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem/haar uit de met AFTA gesloten overeenkomst(en) voortvloeit, dan wel, indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, is AFTA gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de betreffende overeenkomsten voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding

gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Zolang vervallen facturen door opdrachtgever onbetaald blijven, is AFTA bevoegd haar verplichtingen op te schorten. Gedurende de opschorting is AFTA bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

 

Artikel 6.

Overmacht

Onder overmacht wordt hier verstaan: een tekortkoming aan de zijde van AFTA, die niet aan haar schuld is te wijten, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, werklieden-uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van AFTA of diens leveranciers.

 

Artikel 7.

Levertijd

De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient AFTA schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij overeengekomen betaling in termijnen kan de levertijd geschorst wordenmet zoveel dagen als de betalingstermijn door opdrachtgever/ koper wordt overschreden.

 

Artikel 8.

Afname

Ingeval van niet-tijdige afname heeft de opdrachtgever het recht op een additionele afnametermijn van  8werkdagen, ingaande de eerstew erkdag volgend op die waarop door hem van AFTA een schriftelijke sommatie tot afname is ontvangen. Ingeval de opdrachtgever ook binnen de additionele termijn niet heeft afgenomen, heeft AFTA het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden, c.q. te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst door eenvoudige kennisgeving aan de opdrachtgever. In geval de zaken niet of te laat worden afgenomen, is AFTA gerechtigd een vergoeding te vorderen van alle schade welke tengevolge van niet-tijdige afname voor haar is ontstaan en mogelijk in de toekomst nog zal ontstaan.

 

Artikel 9.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen, waaronder tape, plakband, papier, etiketten, stickers, apparaten,machines en gereed product, waarop een product van AFTA is aangebracht of in verwerkt, blijven volledig eigendom van AFTA tot het moment waarop alle vorderingen op de opdrachtgever, welke voortspruiten uit de ter zake tussen partijen gesloten overeenkomsten volledig zijn voldaan. Totdat volledige betaling is gedaan zullen de goederen door de opdrachtgever op zodanige wijze worden

gehouden dat zij te herkennen zijn als het eigendom van AFTA. De voldoening van een vordering door opdrachtgever per wissel of cheque geldt pas als zodanig nadat verzilvering en uitbetaling zonder voorbehoud aan AFTA heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 10.

Betaling

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 15 dagen na factuurdatum in Nederlandse valuta of Euro voldaan te zijn. Indien niet overeengekomen, of op de factuur vermeld, geldt geen betalingskorting. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door AFTA aan te wijzen rekening of ten kantore van AFTA. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft AFTA het recht zonder enige ingebrekestelling hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen, Vermeerderd met eventuele opslagen van de bank van AFTA. AFTA is voorts gerechtigd buiten de koopsom en rente, tevens de buitengerechtelijke kosten te vorderen.

 

Artikel 11.

Reclame

De termijn voor reclame eindigt 14 dagen na ontvangst van de goederen of de verrichting van de diensten. Ingeval van reclame zal de opdrachtgever niet gerechtigd zijn betalingsplicht op te schorten. Goederen, die om kwalitatieve redenen door de opdrachtgever worde geweigerd en door AFTA worden teruggenomen, zullen geen rechtsgrond zijn tot schadevergoeding en AFTA is slechts gehouden tot vervanging binnen een door haar nader vast te stellen redelijke termijn. Pas na uitdrukkelijke toestemming van AFTA kunnen goederen worden geretourneerd.

 

Artikel 12.

Aansprakelijkheid

Met inachtneming van de regels van openbare orde en goede trouw geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van AFTA het volgende:

  1. De aansprakelijkheid van AFTA is nadrukkelijk beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven reclameverplichting.
  2. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter nakoming van de reclameverplichtingen en die ingevolge de Wet Productenaansprakelijkheid,is uitgesloten,uitgezonderd gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van AFTA.
  3. Elke vordering  ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten, behoudens indirecte schade zoals omschreven in de Wet Productenaansprakelijkheid.

AFTA is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de toepassing. AFTA sluit aansprakelijk uit voor kosten, schaden en intresten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

- Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;

- Daden, onoordeelkundig gebruik of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld;

- Overschrijding van de levertijd.

 

Artikel 13.

Afwijkingen

Het leveren van 10%meer of minder dan de bestelde hoeveelheden is toegestaan. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders is overeengekomen. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, oudheid, dikte, enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of levering buiten de toelaatbare grenzen valt,moet het gemiddelde uit de levering worden genomen.

 

Artikel 14.

Geschillen

Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van die overeenkomsten, zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Limburg, onverminderd het

recht van AFTA de opdrachtgever voor de Rechter van zijn woonplaats te dagen. Nadat AFTA zich op deze bepaling heeft beroepen, heeft opdrachtgever een maand de tijd om kenbaar te maken dat wordt gekozen voor de volgens de wet

bevoegde rechter.

 

Artikel 15.

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en AFTA.